Allmän information

Stadgar

Följande dokument innehåller de stadgar som antagits för BRF Torsdammen
1998-10-28 och revideras på extrastämma 2015-11-07: Torsdammens stadgar

Altaner / Uteplatser

Se sida om om uteplatser och balkonger.

Andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning lämnas skriftligen till styrelsen. Tillstånd kan, om klara skäl finns, beviljas för maximalt sex månader i taget. Se även Informationssida om andrahandsuthyrning

Anslagstavlor

I varje port finns utrymme för medlemsinformation. Anslagstavlor rensas varje vecka. Årsredovisningar och årsmötesprotokoll distribueras via varje lägenhets brevinkast.

Avlopp

Var noga med inte spola ner annat än vanligt toalettpapper i avloppet. Föremål som t.ex. pappershanddukar orsakar stopp i avloppet och kan ge översvämning även hos grannarna.

Brandsäkerhet

Varje lägenhetsinnehavare bör ha en fungerande brandvarnare. En sådan kan utan kostnad hämtas ut hos styrelsen. Förvaring i källargångar och trapphus är inte tillåtet, detta för att det skapar risk för brand och försvårar utrymmnings- och släckningsarbete vid eventuell brand. Saker i källargångar kan forslas bort och kostnaden för detta kan påföras den lägenhetsinnehavare som ställt ut sakerna.

Byggavfall

Uppställandet av så kallade Big Bags i samband med renovering får endast ske under begränsad tid och på så diskret plats som möjligt.

Cyklar/Mopeder

I varje huslänga finns utrymme för cyklar. Fordon med drivmedel får av brandsäkerhetsskäl inte ha uppställningsplats inom huslängorna.

Fastighetsskötare

Inom föreningen finns upprättad fastighetsskötarfunktion som gäller föreningens allmänna utrymmen och tomtytor. Denne kan nås enligt anslag i föreningens alla portar.

Förråd

Varje lägenhet ska ha tillgång till ett normalstort förråd (förråd 1) och i de flesta fall också ett litet, så kallat matkällarförråd (förråd 2). Från och med vintern 2009 kommer förrådsmärkningen fungera enligt följande logik:

  • lägenhetsnummer : förrådstyp (ex. lägenhet 77 har två förrådsmärkningar, 77:1 för det större förrådet, 77:2 för det mindre)

Det är absolut förbjudet att nyttja andra förråd än de som tillägnats den egna lägenheten. Inom föreningen finns dock tillgång till separata förrådsutrymmen som kan hyras. Köanmälan sker hos styrelsen.

Garage/Parkeringsplatser

I föreningen finns 12 garage och 13 parkeringsplatser att hyra. Kontakta styrelsen för köanmälan. Följande köregler gäller: Två separata köer gäller för parkeringsplats och garage. Tackar första personen i en kö nej till ett erbjudande om parkeringsplats alternativt garage, flyttas vederbörande längst bak i samma kö.

Man får stå i kö till både garage och parkeringsplats men ett hushåll får bara inneha antingen garage eller parkeringsplats vid varje tillfälle.

Perioden 1 december till 1 maj råder parkeringsförbud på onsdagar längs den del av Torsvikssvängen som löper utanför våra byggnader. Tänk på att aldrig parkera framför husinfarterna.

För de som hyr garage gäller att de själva ansvarar för snöröjning och renhållning/ogräsrensning på sin yta framför garageporten.

För de som hyr parkeringsplats gäller att de ska ha giltigt parkeringstillstånd i framrutan på sin bil, annars riskerar de böter.

Anmäl felparkerade bilar till Q-Park. Telefonnummer står på skyltar vid parkeringarna samt på anslag i portarna.

Observera! Det är inte tillåtet att tvätta sin bil i eller vid sitt garage eller på annan av föreningens ytor då det leder ner kemikalier i dagvattnet. Det leder till miljöproblem och kan resultera i böter för föreningen.

Grillning utomhus

Grillning är tillåtet med elgrill på balkong samt med kol-, gasol- eller elgrill på altaner/uteplatser. Se mer information på sidan om om uteplatser och balkonger.

Grovsopor

Föreningens grovsoprum är stängt efter beslut på årsstämma. I föreningen finns kärl för hushållssopor. Vid torget framför pizzerian finn kärl får återvinning av batterier och glas.

Medlemmar är skyldiga att själva frakta byggavfall, möbler o dyl till Stockby Miljöstation då sådant avfall inte ingår i sophantringsavtal. Nyttja den kommunala ”miljöbilens” upphämtningstillfällen för bl a elavfall.

Hundägare

Rastning av hundar på föreningens tomtytor bör av hygienskäl inte ske.

Husvärdar

Är ett helt privat engagemang och bör således inte blandas ihop med styrelsens- eller de anställda inom föreningens arbete.

Internet

Via kabeltvuttaget gäller Com Hem som operatör. Via telefonuttaget (DSL) finns en mängd andra bredbandsoperatörer. Uttag för anslutning till Bredbandsbolaget fiber finns installerat i de lägenheter som inte tackat nej.

Källare

Yttre dörrar (trapphus och källare) skall alltid hållas stängda, för att förhindra obehörigas tillträde och stölder. Förvaring i källargångar och trapphus är inte tillåtet, detta för att det skapar risk för brand och försvårar utrymmnings- och släckningsarbete vid eventuell brand. Saker i källargångar kan forslas bort och kostnaden för detta kan påföras den lägenhetsinnehavare som ställt ut sakerna.

Markiser

Markiser får sättas upp ovanför balkonger och fönster. Enligt beslut från styrelsen skall färgen vara av en ljusgrå ton. Anmälan om uppsättning skall göras till styrelsen.

Parabol

Parabolantenn eller annan yttre antenn får inte sättas upp.

Planteringar

Det är tillåtet att plantera runt uteplatser/altaner enligt vissa riktlinjer. Se mer under sidan om uteplatser och balkonger.

Rökning

Visa hänsyn till grannarna även vid rökning ute på balkongerna och altanerna.

 Redovisningsbyrå/Revisorer

Föreningens ekonomiska administration sköts av UBC. Revisorer för föreningen anges i årsberättelsen.

Styrelsen/Valberedningen

Mandatperiodens förtroendevalda och aktuella styrelseledamöter och valberedning finns angivna via anslag i alla föreningens portar. Kontakta valberedningen direkt på valberedning@torsdammen.se

Städning av allmänna utrymmen

Föreningen tillhandahåller kontinuerlig städning av trapphus och allmänna utrymmen som bl a tvättstugor. Det åligger varje enskild lägenhetsinnehavare att vid renovering se till att trapphus och allmänna utrymmen hålls rena och gårdsplan röjs då dessa åtgärder ej bekostas eller utförs av föreningens allmänna resurser.

Städdag av föreningens tomtytor

I oktober/november månad har föreningen årligen en gemensam städdag för föreningens hela tomtyta. Förutom ett gott arbete innebär detta en trivseldag för ett flertal medlemmar.

Störningar

Normalt ska det vara tyst i lägenheterna efter ca kl 22.30. Vid enstaka fester bör boende förvarna sina grannar och avsluta störningarna i rimlig tid runt midnatt! Byggbuller och dylikt bör föranmälas i trappuppgångarna och får inte påbörjas förrän kl 8.00 vardagar. Boende som upplever störningar ombeds att anmäla detta till styrelsemedlem med uppgift om vem som stör och tidpunkten för störningen. Försummar en bostadsrättshavare sin skyldighet att iaktta sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset riskerar denne att nyttjanderättsavtalet sägs upp.

Trapphus

Barnvagnar, kälkar, cyklar eller annat som utgör risk för brandsäkerhet eller kan försvåra utrymning får ej förvaras i trapphusen.

Trädgårdsskötsel

Föreningen tillhandahåller intern trädgårdsskötsel.

TV-kanaler

Föreningen tillhandahåller endast ett fåtal fria kanaler. I övrigt gäller olika abonnemang hos Com Hem kabeltv. Se deras hemsida »

Tvättstugor

Två tvättstugor finns i föreningens byggnader; dessa är placerade i källarplanen på Tsv 46-50 samt 52-56. Ingång sker via dörr på baksidan av byggnaderna. Tvättstugorna kan nyttjas alla dagar 07.00-22.00. Vid outnyttjad tid har annan medlem tillgång till tvättmaskiner en halv timme efter påbörjat pass. Bägge tvättstugorna är tillgängliga för alla boende i föreningen. En grovtvättmaskin finns på Tsv 52-56 som bokas tillhörande röd markering. Nycklar kvitteras ut hos ordförande och skall återlämnas vid flytt. Tvättstugan och tvättmaskiner skall rengöras vid avslutat tvättpass, trivselregler finns uppsatta som anslag i tvättstugorna.

Observera att husdjur såsom hundar och katter inte är välkomna i tvättstugorna.

Ventilation

Rengör regelbundet filtret ovanför spisen och utsuget i badrummet och håll fönsterventilerna öppna. Observera att det är definitivt förbjudet att ansluta en egen motordriven köksfläkt till utsuget. Köksventilationen skall vara av den typ som installerades 1997-98, dvs. en spiskåpa eller dylikt med en lucka som öppnas och stängs via en timer.

Vinterunderhåll

Snöröjning inom föreningen sker via separat upphandlad entreprenör. Sandboxar finns utställda vid ett flertal platser inom föreningen och kan därmed användas av medlemmar vid behov.

Årsmöten

Dessa hålls en gång per år, vanligtvis i slutet av maj. Detta demokratiska forum är medlemmarnas möjlighet att få ta del av verksamheten, vara delaktiga i förvaltningen genom motioner och verka för gemensamma beslut inom föreningen. Som medlem är det därför viktigt att närvara vid detta enda tillfälle! Inför årsmötet finns möjlighet för medlem och även sammanboende att väljas in i styrelsearbetet eller som valberedning.