Renovering

Generella regler

Tillstånd: Styrelsen i BRF Torsdammen kräver ingen ansökan om tillstånd för renovering inom bostaden med undantag för visst arbete med VVS samt vid rivning av vägg (se speciella regler).

Förannonsering: Grannar ska alltid förvarnas om kommande renovering genom uppsatt lapp på anslagstavlan i eget och till lägenheten angränsande trapphus. Lappen ska vara uppsatt under hela renoveringsperioden och ska förutom namn och nummer även innehålla planerad tidsperiod för renovering.

Störande ljud: Arbeten som medför störande ljud får endast utföras vardagar mellan 08.00-18.00 och helger 10.00-18.00. På kvällstid får endast mindre bullerljud förekomma som t.ex. borrning av några enstaka hål i väggen.

Städning: Trapphus skall kontinuerligt städas i samband med renovering. Byggmaterial och byggsopor får ej ställas i trapphus, i källarutrymmena eller på föreningens mark. Speciella regler

El och VVS: El- och rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid renovering av våtutrymmen krävs att arbetet utförs i enlighet med gällande branschregler. Flytt av golvbrunnar eller bilningsarbeten får inte ske utan tillstånd från styrelsen. Det är inte tillåtet att koppla vattenburen handdukstork eller vattenburen golvvärme till stammarna.

3-fas: Det är möjligt att dra in tre-fas till lägenheten, våra stammar är förberedda för det. Om ni vill göra det så måste en auktoriserad firma utföra arbetet samt ni själva stå för samtliga kostnader, inklusive ny mätartavla, kopplat till detta.

Avstängning av vatten: Huvudvattenreglaget för varje trapphus finns i källarutrymmena. Avstängning av vatten via dessa reglage måste förannonseras minst 24 timmar före avstängning genom uppsatt lapp i trapphuset samt utdelade lappar i trapphusets alla brevlådor. Lappen ska förutom namn och telefonnummer även innehålla planerad tidpunkt för avstängning. Själva vattenavstängningen får endast utföras av auktoriserad fackman/rörmokare. Vattnet får endast stängas av kortare perioder vardagar 09.00-17.00. Dessa regler får endast frångås efter särskilt tillstånd från styrelsen, alternativt vid akuta situationer där ni omedelbart måste stänga av vattnet för att undvika vattenskada.

Köksfläktar: Maskindriven köksfläkt får under inga omständigheter anslutas direkt till ventilationssystemet. Fläkttyp måste vara fläkt med självdrag, alternativt kolfilterfläkt med frånluft som går direkt ut i köket. Vänligen kontakta styrelsen för vägledning om du känner dig osäker.

Rivning av innerväggar: Tillstånd av styrelsen måste alltid sökas om du vill ta upp öppningar i väggar eller ta bort en vägg helt. I denna ansökan skall skalenlig ritning över ombyggnationen bifogas. Till ritningen ska även bifogas ett skriftligt intyg utfärdat av auktoriserad konstruktör som kan garantera hållfastheten. Originalritningar över våra fastigheter finns tillgängliga i byggnadslovsarkivet i Lidingö stadshus. För att minimera risken för eventuella vibrations-/strålskador, måste själva rivningsarbetet alltid utföras av fackman.

Vid regelöverträdelse: Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten.

Vidare förbehåller sig BRF Torsdammen rätten att fakturera bostadsrättsinnehavaren för efterföljande städ-, bortforslings- eller reparationskostnader om ovanstående regler skulle negligeras av bostadsrättsinnehavaren.

Lycka till med din renovering!