Planerat avbrott varmvatten onsdag 30/6

Information från Stockholm Exergi:

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i :
Kv. Stenbrottet, Torselden, Torsviggen, Torsborgen och Torsklinten – Lidingö

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden från 2021-06-30 08:00 till 2021-06-30 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Protokoll årsstämma 2021

Styrelsen tackar för uppslutningen och de konstruktiva meningsutbytena på den digitala stämman!

Vi blev 4 medlemmar som närvarade på plats i styrelserummet, 4 medlemmar vars röster företräddes med fullmakt och 17 medlemmar som närvarade digitalt via Teams och Fastums röstningsplattform.

Det digitalt signerade protokollet från stämman 2021 finns anslaget på hemsidan samt i alla trappuppgångar.

Den nya styrelsen konstituerar sig vid ett första möte i juni, innan semestrarna tar vid. Sedan påbörjar styrelsen det nya styrelseåret på allvar i augusti.

Glad sommar till alla medlemmar! ⛅

Kallelse till stämma 2021

Varmt välkommen till BRF Torsdammens föreningsstämma tors 3 juni kl 17.30. 

Närvara digitalt, fysiskt eller med fullmakt

På grund av covid-19 har styrelsen beslutat att erbjuda digital närvaro som förstahandsval för årets stämma. Alla som har teknisk möjlighet ska delta online, med hänsyn till alla medlemmars hälsa. Logga in på www.fastumdirekt.se och anmäl dig genom att ange din mailadress senast 2 juni på ”Mina sidor”, knappen ”Digital årsstämma”. Signera med Bank-ID. Cirka 2 timmar innan stämman får du en länk som du använder för att gå in på den digitala stämman.

Instruktion för digital närvaro (PDF)

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i styrelserummet vid Torsvikssvängen 52, ingång från baksidan genom cykelrummet. För närvaro på plats krävs anmälan i förväg senast 24 timmar innan stämman till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Om du inte kan närvara alls – lämna en fullmakt till någon som ska delta i stämman! Använd gärna bilagd fullmaktsblankett (PDF). Det är mycket viktigt att din röst bli hörd!

Dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande. 
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 
 4. Godkännande av dagordningen. 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (PDF). 
 9. Föredragning av revisorns berättelse (PDF). 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33 §. 
  1. Motion om fastställande av reviderade stadgar (PDF).
  2. Motion om installation av laddbox i garage (PDF).
 18. Stämmans avslutande.

Årets stämma går av stapeln online 17.30 torsdag 3 juni!

Boka 3/6 17.30 i kalendern! Då möter vi upp tillsammans för årets stämma som även den här gången äger rum digitalt med ordförande och sekreterare från Fastum. På så sätt tar vi gemensamt ansvar för alla som ännu inte har hunnit få två vaccindoser tills dess. Vi erbjuder också möjlighet till föranmäld och anpassad (munskydd, handsprit, distans) fysisk närvaro i styrelserummet för den som av någon anledning inte kan närvara digitalt. Mer information samt kallelse med dagordning kommer i brevlådan senast två veckor innan stämman.

Tips! Hämtning av elavfall och farligt avfall veckorna 20, 38 och 48

Hämtning av elavfall och farligt avfall veckorna 20, 38 och 48

Miljöbilen finns till för dig som bor i flerbostadshus och som på ett enkelt sätt vill bli av med elavfall och farligt avfall – utan att behöva åka till en returpark. Under återstoden av 2021 hämtar miljöbilen elavfall och farligt avfall veckorna 20, 38 och 48.

 • Tider: 19.30–20.00 tisdagar 18/5, 21/9 och 30/11
 • Plats i Torsvik: Torshammarvägen 4, vändplan vid förskolan klockan 

Vad menas med farligt avfall?

Farligt avfall är bland annat färgrester och lackrester, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel, fotokemikalier, bilbatterier, småbatterier, sprayburkar, termometrar och frätande ämnen som syror. Det är viktigt att du samlar in farligt avfall, eftersom felaktig hantering kan innebära stora risker för människor och miljö.

Tänk på att märka förpackningen med vad den innehåller om det farliga avfallet inte är i sin originalförpackning. Tänk också på att inte blanda olika sorters farligt avfall.

Vad menas med mindre elavfall?

Elavfall är allt med sladd eller batteri och det som en gång har lyst. Till miljöbilen kan du lämna mindre elavfall som till exempel vattenkokare, hårtork, radio, mobiltelefon och brödrost. 

För större elavfall kan du lämna det själv på Stockby returpark.

Elavfallet samlas in för att vi ska kunna ta hand om delar som är farliga och återvinna de delar som går att använda igen.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Medlemsbrev 1 – 2021

Medlemsbrev 1 2021

Radonmätning TSV 52-56 nästan färdig

Radonmätning har gjorts i lägenheter på bottenvåning i TSV 52-56 då det uppdagades under de stickprovsmätningar som gjorts mätperioden 2019/2020 att en lägenhet på bottenplan i TSV 52-56 haft förhöjda värden. Lyckligtvis låg värdena i sagd lägenhet långt under riktlinjerna vid detta års mätning. Ambitionen var att kontrollera radonhalterna i varje lägenhet i bottenplan, men då flera inte har varit hemma då styrelsen vid ett flertal gånger knackat på så har radonmätningen gjorts i 5 av 8 lägenheter på bottenplan, varav 3 är färdiga. Ingen av de 3 lägenheterna som är färdiga har påvisbara radonhalter över det gränssnitt på 200 becquerel per kubikmeter som Strålsäkerhetsmyndigheten har som referensvärde, vilket är glädjande. Stort tack till alla som bidragit till att få denna radonmätning gjord!

Underhållsplan

Vi har en ny underhållsplan som har utarbetats av vår tekniska förvaltare Nabo. Denna underhållsplan sträcker sig från 2021 ända fram till 2070. Under inspektioner av fastigheten som Nabo gjort, vilket även varit grund för underhållsplanen, framkom att våra fastigheter är i gott skick med alla stora och kostsamma renoveringar gjorda.

Den nya underhållsplanen kommer följas upp kontinuerligt så att vi kan prioritera underhållsinvesteringar på bästa möjliga sätt. Den nya underhållsplanen kan hittas på vår hemsida www.torsdammen.se.

Stamspolning

Som ett resultat av underhållsplanen framkom det även att våra avloppsstammar är i behov av spolning för att säkerställa att de håller sin tänkta livslängd. Stamspolning är något som skall göras var sjunde år och det kommer att komma anslag inom den närmaste tiden då det företag som blir anlitade för arbetet kommer att behöva tillgång till kök och badrum i alla lägenheter i vår förening. Det är av största vikt att entreprenören får tillgång till lägenheterna under stamspolningen. I och med rådande pandemiläge kommer vi försöka schemalägga stamspolningen till slutet av augusti/början på september. Mer info kommer inom kort.

UPPDATERING: DATUM FÖR STAMSPOLNING ÄR SATT TILL VECKA 35-36. Mer info kommer i juli.

Glad påsk och varma vårhälsningar önskar styrelsen!

/ Styrelsen BRF Torsdammen

Medlemsbrev 6 2020

🎆 Vi önskar alla medlemmar ett Gott Nytt År! 🎇

Uppsägning av p-platser på mark som säljs – vad händer nu?

Vid en extra föreningsstämma 2017-08-29 fattade medlemmarna beslut om att markförsäljning för att BRF Ontario ska kunna bygga ett nytt flerbostadshus på platsen för rivningsfastigheten vid den höga skorstenen. BRF Torsdammen får 5 miljoner kronor för marken. BRF Ontario kompenserar dessutom de individer som måste ge upp sin plats med en framtida möjlighet att få plats i deras garage i källaren på flerbostadshuset. Observera att det är individen som har rätt till platsen, inte föreningen; när individen säger upp garageplatsen tillfaller den sedan BRF Ontario.

Nu börjar det dra ihop sig för tillträde till marken för den nya ägaren. Befintliga avtal för de 11 berörda p-platserna sägs upp till 2021-03-31. Nu är det viktigt att vi tillsammans i föreningen hjälper varandra att tillvarata intresset för 1) de med parkeringsplats som sägs upp, 2) de som köar för parkerings- och garageplats och att dessutom 3) i möjligaste mån maximera antal p-platser i BRF Torsdammen samt minska gatuparkeringsträngseln på Torsvikssvängen i framtiden.

Det här gäller för dig som har p-plats på marken som säljs:

 • Om du som individ vill ha plats i BRF Ontarios garage när huset är byggt – teckna nytt korttidsavtal som löper tiden efter mars 2021 fram till byggstarten!
 • Om du som individ inte vill ha plats i BRF Ontarios garage – återlämna din p-plats snarast möjligt. Du får då istället förtur i kön till kvarvarande 2 p-platser (som kan bli fler om vi spelar våra kort rätt – se nedan). 

Vi i styrelsen undersöker möjligheten att i samarbete med BRF Ontario etablera ytterligare några p-platser för BRF Torsdammen både på vår egen mark och på BRF Ontarios mark – här återstår en del diskussioner med projektetet och kommunen. Du som har p-plats som sägs upp och som inte vill ha plats i BRF Ontarios garage kan hjälpa oss att sätta press på kommunen och BRF Ontario genom att överlåta platsen till någon annan medlem som är intresserad av plats i BRF Ontarios garage. Det innebär stora merkostnader för BRF Ontario att bygga ett tillräckligt stort garage för att rymma både deras egna och våra medlemmars garageplatser.

Här är en kopia på det informationsbrev, det uppsägningsmeddelande och det erbjudande om korttidsavtal som nu har gått ut till medlemmar med p-plats på marken som säljs.

/ Styrelsen BRF Torsdammen

Tips för att maximera nyttan av fiberanslutningen

Du har en 1000/1000 Mbit/sek-anslutning i din lägenhet. Men kanske tycker du ändå att det går långsamt att surfa över WiFi? Här är några tips för att maximera den trådlösa prestandan, det vill säga hastigheten (latens/väntetid samt genomströmningshastighet) och täckningen.

A. Om du är beredd att dra förlängningssladd — flytta routern och/eller skaffa accesspunkt

Här är två saker du kan göra för att maximera både täckningen och den trådlösa hastigheten. Då drar du maximal nytta av den snabba anslutningen du har i fiberuttaget:

 1. Dra en längre nätverkssladd från uttaget så att du kan placera Tilgin-routern som du fått av Bahnhof längre in i lägenheten, exempelvis i vardagsrummet. Du får nu bättre täckning och hastighet.
 2. Om du har en 3:a eller större lägenhet kan du dessutom ha nytta av att komplettera med en ytterligare en trådlös så kallad accesspunkt som du placerar på ett strategiskt ställe, exempelvis i eller nära sovrummet. Dra en nätverkssladd från Tilgin-routern till accesspunkten. Se till att accesspunkten du köper har stöd för både 2,4 GHz-bandet (maximal hastighet 300 Mbit/s) och 5 GHz-bandet (maximal hastighet 867 Mbit/s). Ubiquiti UAP-AC-LITE (Amazon.se) är ett exempel på en bra och prismässigt överkomlig accesspunkt. Ställ in accesspunkten så att den har samma nätverksnamn och använder samma lösenord och övriga inställningar som Tilgin-routern gör för WiFi.
 3. (Avancerat tips: ställ in din Tilgin-router och accesspunkt så att de använder kanalplatser som inte är upptagna av grannarna. För att ta reda på vilka de minst trånga delarna av etern är kring din lägenhet, använd en WiFi-skanner. Kom ihåg att välja optimala kanalplatser för både 2,4- och 5 GHz-bandet för respektive enhet.)
 4. (Sniktips: Om du sedan tidigare äger en router kan du konvertera den till en accesspunkt helt gratis. Stäng då av DHCP-servern i den. Dra en sladd från Tilgin-routern som du ansluter i din den via någon av LAN-portarna — anslut inte accesspunkten via WAN-porten. Följ också instruktionerna i punkt 2 och 3 ovan.)
 5. (Avancerat tips 2: teknikutvecklingen står aldrig still, numera finns det en WiFi-standard som heter WiFi 6. Om du råkar ha en splitterny dator med stöd för WiFi 6 kan du skaffa en WiFi 6-router och/eller accesspunkt. Kom bara ihåg att en sådan router inte ger din gamla mobil eller dator snabbare WiFi — så det är sannolikt onödigt. Med 5 GHz-bandet med vanlig WiFi-utrustning som är korrekt inställd kommer du ändå upp emot hela 867 Mbit/s i hastighet.)

Läs mer i tidigare tips om kabeldragning.

B. Om du inte vill dra förlängningssladdar — skapa ett mesh-nätverk

Om du inte vill dra förlängningssladd, kan du ändå förbättra täckningen genom att skaffa ett så kallat mesh-nätverk. Det består av ytterligare WiFi-noder (vanligtvis 1, 2 eller 3 stycken) som ansluter till Tilgin-routern trådlöst och på så sätt förlänger räckvidden till alla vrår i lägenheten. Det finns flera olika bra (Elgiganten) alternativ (Kjell & Company) att välja mellan. Kom ihåg att du med mesh-nätverk aldrig kommer att få lika kort väntetid/latens som med en trådansluten accesspunkt — men du ändå avsevärt förbättra täckningen och få bättre genomströmningshastighet.

Oavsett om du väljer A eller B kan du optimera placeringen av routern, accesspunkten/noderna genom att mäta hastigheten från olika ställen i lägenheten med hjälp av exempelvis Bredbandskollen.se.

Puh! Bra jobbat! Funkar det bra nu? Grattis! Om det inte gör det, flytta utrustningen lite och testa igen. Med lite tålamod går det att få bra WiFi-täckning i hela lägenheten.