Kategorier
Styrelsen

Angöring till Torselden 2

Under arbetet med den nya angöringen och vändplanen mellan Torselden 3 och Torselden 2 (Torsvikssvängen 1–5) som Patriam bekostar och anlägger för BRF Torsdammens räkning kommer Patriam att behöva hägna in det tillfälliga arbetsområdet genom att flytta ut staketet kring det som ska bli den nya angöringsvägen. Den befintliga gångvägen kommer att ledas om med en provisorisk gångväg av grus.

Under anläggningen av angöringen på vår mark för transporter till Torselden 2 kommer Patriam att utöka inhägnaden (röda markeringen). En tillfällig grusgång anläggs bredvid den för framkomlighet till fots.
Vändplanens omfattning är 2021-12-01 uppmärkt med orange sprejfärg.
Kategorier
Styrelsen

Dragiga fönster? Kalla element?

Om du har en radiator som är kall kan det bero på att luft har fastnat i den och hindrar varmvattnet från att cirkulera fritt. Då kan du själv lufta radiatorn med en liten elementnyckel, som du köper för en billig penning. Det är inte svårt att göra jobbet med hjälp av en bra guide.

Om det drar från ett fönster, kontrollera att tätningslisten är i god kondition och att den sluter tätt mellan båge och karm. Att se över dragiga fönster med nya tätningslister nu när kvicksilvret sjunker är en snabb och billig åtgärd som direkt påverkar inomhusklimatet.

Tätningslister och elementnyckel går att köpa lite varstans, exempelvis Lidingö Järn och Färg, Beijer Bygg eller Clas Ohlson. Närmaste ställe att fråga på är Happy Homes här i Torsvik.

Kategorier
Styrelsen

Information om sprängningsarbeten

Staffan på Patriam mejlar idag med ett informationsbrev om kommande sprängningsarbeten kring Torsplan. Brevet har delats ut i till boende närmast byggarbetsplatsen.

Om du vill vara uppdaterad när sprängningar sker, SMS:a torselden till kortnummer 71120. SMS-tjänsten är kostnadsfri och meddelanden skickas cirka 30 minuter innan varje sprängningstillfälle.

Läs mer i Information inför sprängning (PDF).

Kategorier
Styrelsen

Hyr du ut i andra hand utan lov?

Ge dig tillkänna innan sista december! Styrelsen kommer därefter bevaka olovlig andrahandsuthyrning extra noga och skicka ut anmodan om rättelse. Styrelsen är redo att vidta nödvändiga juridiska åtgärder. Olovlig andrahandsuthyrning är skäl för uppsägning av bostadsrätt.

Kategorier
Styrelsen

Tips från matavfallscoachen!

Det fungerar väldigt bra med insamlingen av matavfall – vi är mycket glada för att så många har kommit igång med insamling av matavfall. Ett vänligt tips från coachen: tänk på att inte överfylla papperspåsarna, då är risken att de öppnas i avfallskärlet, vilket ställer till det för entreprenören som hämtar matavfallet. Det är bättre att halvfylla två påsar än att överfylla en påse.

Kategorier
Styrelsen

”Checka in” när du tvättar för att undvika dubbelbokning

När du går till tvättstugan för att tvätta – använd alltid din nyckelbricka/blipp för att öppna dörren till tvättstugan. Då låses bokningen för andra medlemmar. Om du använder din vanliga nyckel kan systemet inte registrera att du börjar tvätta och risken är då att någon annan bokar på samma tid. Vi i styrelsen har gett i uppdrag åt Lidingö lås att ordna så att låskolven byts ut, för att eliminera den här risken i framtiden. Tills åtgärden är genomförd gäller det att komma ihåg att ”checka in” med nyckelbrickan.

Vi har också bett entreprenören att förlänga fönstret för bokning av tvättid till 4 veckor. Du kommer alltså inom kort att kunna boka en tvättid 4 veckor i förhand. Tack till er medlemmar som hör av sig med förbättringsförslag kring rutinerna.

Kategorier
Styrelsen

Tillfällig stödmur

Patriam har av styrelsen fått tillstånd att anlägga en tillfällig stödmur mot Tsv 64–68 under tiden som de bygger nytt hus på granntomten. Efter att bygget är klart kommer de att återställa slänten framför huset. Som motprestation kommer Patriam stå för framtagning av bygglovshandlingar samt utförande praktiskt och ekonomiskt av en anslutande väg med vändplan till huskroppen Tsv 1–5, för förbättrad framkomlighet till dessa portar (för bland annat transporter, ambulans, mm) samt garageplatserna vid Tsv 68.

Kategorier
Styrelsen

Avgifts- och hyreshöjningar från 1 januari 2022

Styrelsen har i samråd med vår ekonomiska förvaltare Fastum fattat beslut om att höja månadsavgiften med 1% för alla bostadsrättsinnehavare från och med 1 januari 2022. 

Styrelsen har också beslutat att höja månadshyran med 3% för föreningens hyresrättsinnehavare från och med 1 januari 2022. 

Höjningarna är motiverade av en längre tids stigande el- och värmekostnader men också med tanke på att avgifterna har varit oförändrade under mycket lång tid; föreningen har fortsatt god ekonomi, och ambitionen är fortsatt att hålla månadsavgifterna låga. Styrelsen väljer att göra en försiktig revision uppåt för att i någon liten mån kompensera för den allmänna kostnadsutvecklingen sedan den senaste avgiftsrevisionen.

Energieffektivisering med Stockholm Exergi

Det är tyvärr förväntat att energikostnaderna kommer att fortsätta öka kommande år. Styrelsen följer nu upp tidigare åtgärder som tilläggsisolering av vindar med ett energieffektiviseringsarbete tillsammans med Stockholm Exergi. I det ingår automatiserad övervakning och därefter intrimning av flöden och temperaturer till våra huskroppar från våra 2 fjärrvärmecentraler. Vi undersöker även ytterligare kostnadsbesparande åtgärder/investeringar.

Kategorier
Styrelsen

Flytt av sopkärl

Sopkärlen för Tsv 1–5 och Tsv 64–68 kommer att tillfälligt flyttas till gaveln vid Tsv 64 av Lidingö stad. Skälet är att möjliggöra hämtning av sopor och avfall under tiden som Patriam river och bygger nytt hus på grannfastigheten.

Styrelsen samarbetar med Patriam och Lidingö stad för att hitta en permanent lösning för smidig hantering av sopor och matavfall för boende i båda berörda huskroppar i vår förening.

Kategorier
Styrelsen

Avgift vid andrahandsuthyrning från och med 1 januari 2022

Styrelsen har fattat beslut om att ta ut en avgift uppgående till 10% av gällande prisbasbelopp, fördelat på månadsavierna, för de medlemmar som hyr ut i andra hand. Det ger med årets prisbasbelopp ett beräknat påslag på avgiften per månad på knappt 400 kronor för de som hyr ut. Avgiften tas ut för att täcka de administrativa kostnader föreningen har vid andrahandsuthyrning.Tillstånd om andrahandsuthyrning ges endast när det är påkallat (exempelvis vid studier på annan ort eller vid sammanboende på prov) och då endast under en begränsad tid (6–12 månader). Läs mer om reglerna för andrahandsuthyrning.