Kategorier
Årsstämma

Tack för en fin årsstämma

Styrelsen vill tacka alla som kom igår på vår ordinarie föreningsstämma. Vi hade ett trivsamt möte i Ansgarskyrkan, där 25 boende slöt upp för att över lite fika ta del av vad som hänt och göra sin röst hörd kring det kommande året.

Vi i styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Karl-Erik Elfgren som axlade rollen som ordförande och Holger Berling som ställde upp som protokollförare. Vi vill även tacka Helena Resele-Tidén och Kiran Baht för deras roll som justerare och rösträknare.

Vi hade en bra dragning kring föreningens ekonomi, som är mycket god, och flera konstruktiva frågor kring denna.

Den viktigaste punkten inför det kommande året är valet av ny styrelse. Valberedningen har gjort ett mycket bra arbete i en svår situation där många platser behövde fyllas. Få vill engagera sig i sitt boende och i föreningen. Valberedningen framhöll vikten av att föreningen måste ha en fungerande styrelse och att det är alla boendes ansvar att vi har det. Stämman antog enhälligt valberedningens förslag till ny styrelse. Den nya styrelsen ser ut som följer:

  • Ville Karlsson, tsv 68, omval, 1 år
  • Jacob Damberg, tsv 56, nyval, 2 år
  • Alexander Herbring, tsv 56, nyval, 2 år
  • Hannah Hansen, tsv 46, nyval, 1 år
  • Thomas Anderberg, tsv 48, nyval, 1 år
  • Helena Resele-Tidén, suppleant
  • Eva Segerstedt, suppleant

Vi valde även en ny valberedning. Denna viktiga funktion är till för att säkra en bra fungerande styrelse nästa år. Stämman valde Lina Hoppman och Hjalmar Jakobsson till ny valberedning.

Vi tackar alla som ställer upp i styrelse och valberedning för att de vill göra detta viktiga jobb för föreningens bästa.

Vi hade enbart en motion detta år, en motion om att täta dörrar. Styrelsen fick i uppdrag att se över dörrarnas stängning och tätning på samtliga portar och cykelrumsdörrar i våra fastigheter.

Slutligen avtackades Erik Walltin och Nicklas Andersson för det gedigna arbete de lagt i styrelsen de gångna två åren.