Kategorier
Styrelsen

Kallelse till extra föreningsstämma 2020-11-25 18.00

BRF Torsdammen håller en extra föreningsstämma onsdag 2020-11-25 klockan 18.00. 

Digital eller fysisk närvaro

På grund av extraordinära omständigheter som råder vad gäller Covid-19 så har styrelsen beslutat att erbjuda digital närvaro som förstahandsval för närvaro på extrastämman. Alla som har teknisk möjlighet ska delta online, med hänsyn till alla medlemmars hälsa. Du behöver BankID för att kunna delta digitalt. Se bifogad manual för hur du deltar online. 

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i styrelserummet vid Torsvikssvängen 52, ingång från baksidan genom cykelrummet. För närvaro på plats krävs anmälan i förväg senast 24 timmar innan stämman till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Dagordning

  • §1 Stämmans öppnande. 
  • §2 Val av stämmoordförande. 
  • §3 Val av protokollförare. 
  • §4 Godkännande av kallelsen. 
  • §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  • §6 Fastställande av röstlängd. 
  • §7 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst.
  • §8 Av styrelsen till extrastämma hänskjuten motion om nya stadgar.
  • §9 Stämmans avslutande.

Motion om nya stadgar inklusive manual för medverkan