Kategorier
Styrelsen

Kallelse till stämma 2021

Varmt välkommen till BRF Torsdammens föreningsstämma tors 3 juni kl 17.30. 

Närvara digitalt, fysiskt eller med fullmakt

På grund av covid-19 har styrelsen beslutat att erbjuda digital närvaro som förstahandsval för årets stämma. Alla som har teknisk möjlighet ska delta online, med hänsyn till alla medlemmars hälsa. Logga in på www.fastumdirekt.se och anmäl dig genom att ange din mailadress senast 2 juni på ”Mina sidor”, knappen ”Digital årsstämma”. Signera med Bank-ID. Cirka 2 timmar innan stämman får du en länk som du använder för att gå in på den digitala stämman.

Instruktion för digital närvaro (PDF)

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i styrelserummet vid Torsvikssvängen 52, ingång från baksidan genom cykelrummet. För närvaro på plats krävs anmälan i förväg senast 24 timmar innan stämman till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Om du inte kan närvara alls – lämna en fullmakt till någon som ska delta i stämman! Använd gärna bilagd fullmaktsblankett (PDF). Det är mycket viktigt att din röst bli hörd!

Dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande. 
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 
 4. Godkännande av dagordningen. 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (PDF). 
 9. Föredragning av revisorns berättelse (PDF). 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33 §. 
  1. Motion om fastställande av reviderade stadgar (PDF).
  2. Motion om installation av laddbox i garage (PDF).
 18. Stämmans avslutande.