Kategorier
Styrelsen

Ny kallelse årsstämma 2022

Ny tid 30/5 21.00! 

Varmt välkommen till BRF Torsdammens föreningsstämma måndag 30 maj klockan 21.00. Styrelsen har beslutat att skjuta fram årets stämma på grund av alltför tajta tidsmarginaler för upprättandet av årsbokslutet och den följande revisionen. Vi ber om ursäkt för planeringsmissen och hoppas på god uppslutning måndagskvällen 30 maj!

Närvara digitalt, fysiskt eller med fullmakt

Logga in på www.fastumdirekt.se och anmäl dig genom att ange din mailadress senast måndag 30 maj 16.00 på ”Mina sidor”, knappen ”Digital årsstämma”. Signera med Bank-ID. Cirka 2 timmar innan stämman startar får du en länk till den digitala stämman.

Instruktion (PDF)

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i NYA styrelserummet med blå dörren i källaren Torsvikssvängen 64–68, ingång genom cykelrummet från framsidan. Anmäl fysisk närvaro senast söndag 29 maj till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Om du inte kan närvara – lämna en fullmakt till någon som ska delta i stämman! Använd gärna en fullmaktsblankett (PDF). Det är mycket viktigt att din röst bli hörd!

Dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän och rösträknare. 
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Fråga om närvarorätt
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning (PDF)
 10. Föredragning av revisorns berättelse (PDF)
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (PDF)
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Tillsättande av valberedning
 18. Av styrelsen hänskjutna, eller av medlemmar anmälda, ärenden som angivits i kallelsen: 
 19. Stämmans avslutande