Kategorier
Styrelsen

Protokoll årsstämma 2022

Stort tack för den fina uppslutningen kring årets stämma, som genomfördes digitalt och på plats i en hybridlösning!

Protokoll årsstämma 2022 (PDF)

Den nya styrelsen tillträder i och med det konstituerande mötet som hålls någon gång i början av sommaren. Den avgående styrelsen säger tack och hej och glad sommar till alla medlemmar!

Kategorier
Styrelsen

Frågor om cykelrensningen?

Om du har frågor om rensningen i cykelförråden, kontakta Easy Recycling direkt!

Kategorier
Styrelsen

PÅMINNELSE! Anmäl dig till stämman senast 16:00 idag

Logga in på www.fastumdirekt.se och anmäl dig genom att ange din mailadress senast måndag 30 maj 16.00 på ”Mina sidor”, knappen ”Digital årsstämma”. Signera med Bank-ID. Cirka 2 timmar innan stämman startar får du en länk till den digitala stämman.

Instruktion (PDF)

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i NYA styrelserummet med blå dörren i källaren Torsvikssvängen 64–68, ingång genom cykelrummet från framsidan. Anmäl fysisk närvaro senast söndag 29 maj till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Om du inte kan närvara – lämna en fullmakt till någon som ska delta i stämman! Använd gärna en fullmaktsblankett (PDF). Det är mycket viktigt att din röst bli hörd!

Kategorier
Styrelsen

Fiberavbrott måndag den 23e maj

Hej alla,

Transtema ska koppla in vår nya fiberkabel som går via vägen upp mot TSV 1-5 (se tidigare inlägg). Detta innebär att internet kommer ligga nere måndagen den 23e maj mellan 08-12.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Grävning av fiber

Transtema håller på att gräva en ny fiber till våra fastigheter. Denna gång går den via vägen upp mot torsvikssvängen 1-5. Anledningen till detta är att det blev alltför komplicerat och dyrt att dra om fibern som går via bygget. Nu slipper vi denna huvudvärk och får en egen fiberkabel utan risk för störningar. Det kommer ske ett kortare avbrott för att koppla in kabeln och vi återkommer om tid för detta.

Kategorier
Styrelsen

Ny kallelse årsstämma 2022

Ny tid 30/5 21.00! 

Varmt välkommen till BRF Torsdammens föreningsstämma måndag 30 maj klockan 21.00. Styrelsen har beslutat att skjuta fram årets stämma på grund av alltför tajta tidsmarginaler för upprättandet av årsbokslutet och den följande revisionen. Vi ber om ursäkt för planeringsmissen och hoppas på god uppslutning måndagskvällen 30 maj!

Närvara digitalt, fysiskt eller med fullmakt

Logga in på www.fastumdirekt.se och anmäl dig genom att ange din mailadress senast måndag 30 maj 16.00 på ”Mina sidor”, knappen ”Digital årsstämma”. Signera med Bank-ID. Cirka 2 timmar innan stämman startar får du en länk till den digitala stämman.

Instruktion (PDF)

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i NYA styrelserummet med blå dörren i källaren Torsvikssvängen 64–68, ingång genom cykelrummet från framsidan. Anmäl fysisk närvaro senast söndag 29 maj till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Om du inte kan närvara – lämna en fullmakt till någon som ska delta i stämman! Använd gärna en fullmaktsblankett (PDF). Det är mycket viktigt att din röst bli hörd!

Dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän och rösträknare. 
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Fråga om närvarorätt
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning (PDF)
 10. Föredragning av revisorns berättelse (PDF)
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (PDF)
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Tillsättande av valberedning
 18. Av styrelsen hänskjutna, eller av medlemmar anmälda, ärenden som angivits i kallelsen: 
 19. Stämmans avslutande
Kategorier
Styrelsen

Uppdatering skyddsrum

Hoppas alla har haft en bra Valborg!

Söndagen den 1 maj var Skyddsrumsspecialisten på plats för att se över våra skyddsrum. Som ni kanske har läst i tidigare utskick, avvecklades våra skyddsrum redan under 90-talet och de är därmed inte godkända av MSB (Myndigheter för samhällsskydd och beredskap).

Slutsatsen efter mötet var att våra skyddsrum inte kan återaktiveras som skyddsrum då det finns helt andra krav och standarder på byggnationen av skyddsrum idag än vad det gjorde på 40-talet när grunden byggdes. De föreslog att vi kan använda våra utrymmen för splitterskydd men däremot fungerar de inte för gasskydd då bland annat genomföringar för nydragna avlopp inte är godkända för att utrymmena ska kunna användas som skyddsrum inklusive gasskydd. Våra utrymmen är alltså bättre skydd än inget skydd och det är bättre skydd än att vara kvar i lägenheten men det är inte godkända och kommer inte kunna bli godkända av MSB.

Skyddsrumsspecialisten föreslog att vi som BRF kan göra några mindre inventeringar för att kunna använda dessa utrymmen som splitterskyddsrum. Styrelsen undersöker därför att införskaffa en uppsättning torrklosett, verktygssats samt vattentank för respektive splitterskyddsrum.

För att se karta över de godkända skyddsrum som finns i vårt närområde, besök https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1.

Varma hälsningar,

Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 3: 25 april 2022

Hej alla! 

Ett stort tack till alla som kom och bidrog på vår  Brf-dag/städ-dag – där vi tillsammans tömde våra gemensamma källargångar och skrubbar och tänk att vi på några timmar fyllde en hel container. Låt oss nu hålla det så här rent och fritt från saker som inte ska vara där..
Bra jobbat alla! 

Föreningsstämma den 10 maj

Den 10 maj har vi föreningsstämma.  Det blev lite tidigare än vad som stod i förra medlemsbrevet, men när det brevet skrevs var datumet inte satt. Årsstämman kommer att ske digifysiskt likt tidigare. Man kommer kunna vara med digitalt samt även fysiskt om man så önskar. Vill man närvara fysiskt så är det styrelserummet (blå dörr) i huset TSV 64-68 där styrelsen kommer vara samlad. Kan man inte närvara men önskar lämna en fullmakt till någon
så är det likt tidigare år endast en fullmakt per medlem som närvarar. Kallelse samt inkomna motioner kommer delges 2 veckor innan stämman – mer info kommer med andra ord.

Valberedning

Valberedningens Johan Blix har gått ut med ett separat infobrev om att nu är det dags att söka in till styrelsen. Det finns plats att söka som ledamöter eller suppleanter.  Maila ditt intresse till valberedningen@torsdammen.se

Gör det – det är både lärorikt och roligt! 

Återkoppling från rondering den 31 mars

Varje år går vår förvaltare och vår tekniska förvaltare från Nabo igenom våra fastigheter. 

De följer ett protokoll och går från hus till hus, fotograferar och gör noggranna anteckningar.
De tittar bl a  på hur trapphusen ser ut utrymningsmässigt om det skulle uppstå en brand.  

VIKTIGT – Här finns det en sak som var och en av oss medlemmar i föreningen SKA göra och det är att hålla trapphusen fria från dörrmattor, stolar, stora blomkrukor etc.  Allt som kan vara i vägen, som går att snubbla på vid en utrymning måste plockas bort. Trapphusen måste hållas fria på grund av brand och utrymningsskäl. 

Vi som styrelse får ronderingsprotokollet med saker som rekommenderas att vi gör nu, och andra åtgärder som kan vänta. Noteringar i protokollet kan tex gälla klätterväxter som skadar fasaden med en rekommendation att tas bort. Det kan vara mossbehandling av taken, löst räcke, eller flagnade färg på fönster för att nämna några av de punkter som hanterades.

Skyddsrumsspecialisten kommer den 1 maj 

Som vi skrev i förra medlemsbrevet blev våra skyddsrum avvecklade redan 1999 av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi i styrelsen vill göra vårt yttersta för att se om det går att uppgradera på något sätt.  Den 1 maj kommer därför Skyddsrumsspecialisten hit och gör en kontroll.  Mer info kommer efter deras besök. 

I övrigt hänvisar vi till Lidingö stads hemsida gällande krishantering, skyddsrum samt trygghetspunkter. Där finns även en broschyr att ladda hem: Om krisen kommer till Lidingö.
Här hittar du också en länk till alla aktuella skyddsrum på ön. 

Trädgårdsgruppen 

Det har visat sig att vi har flera trädgårdsintresserade med både odling av blommor och grönsaker i pallkragar. Det finns även ett intresse för att vi ska hitta biodlare som vill ställa upp sina kupor hos oss.  

På städdagen såg vi hur trevligt vi har det tillsammans och vi ska försöka hitta några bra sittgrupper så det blir lättare att umgås ute och lära känna varandra. 

En första samling för alla utemiljö intresserade kommer att ske den Lördagen den 7 maj kl. 10.00. Vi ses på gräsmattan vid sista huset, nr 64-68 och så tar vi en promenad genom alla våra gårdar 

Avslutningsvis kanske vi kan sätta oss vid borden i Torsviksparken vid dammen, den lilla ön
och summera ihop vad vi tillsammans vill göra och vad som blir nästa steg. 

Tips! 

Du har väl inte glömt att hos Allservice får alla i vår förening 10% i rabatt om du uppger Brf Torsdammen när du bokar fönsterputs. Beställ via: Telefon: 08-766 49 70 

Email: Info@allservice-fs.se

Hälsningar

Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Fortsatta förbättringar gällande tvättstugans bokningssystem

Vi fortsätter att utvärdera och förbättra rutinerna för användning av tvättstugan. I och med detta har vi infört att alla blippar som tillhör en lägenhet ska kunna öppna tvättstugan, oavsett med vilken blipp man har gjort bokningen med. Bokningen tillhör alltså respektive lägenhet och inte den enskilda blippen.


Vidare har även Lidingö Lås & Larm gjort några justeringar så att dörren till tvättstugan i port 56 ska vara enklare att öppna (den har tidigare varit lite trög).

Glad påsk önskar styrelsen!

Kategorier
Styrelsen

BRF dagen flyttad från 9/4 till 23/4

Hejsan,

På grund av vädret så har vi valt att flytta BRF dagen/städdagen några veckor framåt. Det nya datumet är 23/4. Hoppas vi ses då istället!