Medlemsbrev 5, 2020

Lantmäteriförrättning pågår, p-platser sägs upp inom kort

Vid en extra föreningsstämma 2017-08-29 fattade medlemmarna beslut om att markförsäljning. Nu börjar det dra ihop sig för tillträde till marken för den nya ägaren. Befintliga avtal för de 11 berörda p-platserna kommer att sägas upp inom kort. Planen är att ersätta befintliga avtal med korttidsavtal som förnyas månadsvis, för att på så sätt maximera användningen av p-platserna intill tillträdesdagen. De personer som har en berörd p-plats kommer att erbjudas ersättningsplats av BRF Ontario som bildats för den nya grannfastigheten, liksom tillfällig parkeringslösning under byggtiden. Berörda medlemmar kommer att få ytterligare information i brevlådan.

Bahnhof-bredband ger kostnadsbesparingar och nya digitala tjänster

Alla medlemmar har nu fått möjlighet att installera uttag och aktivera bredband och telefoni från Bahnhof. Efter en besvärlig intrimningsperiod med en krånglande fiberlänk mellan två av huskropparna är nu bredbandet igång i alla hus. Det gör det möjligt för oss att tillsammans med Lidingö lås gå vidare med driftsättning av portar och tvättstugebokningstavlor. I samband med det kommer vi att kunna säga upp dyra uppkopplingar från Comhem.

Håll koll på www.torsdammen.se för nyheter under året som kommer!

Extrastämman antog förslaget till nya stadgar

Den digitala extrastämman 25 november antog förslaget till nya stadgar. Stämmoprotokollet finns här. Förslaget kommer att läggas fram för stadfästning vid ordinarie föreningsstämma nästa år.

Vi önskar alla medlemmar ett fint slut på året och en riktigt God Jul!

/ Styrelsen BRF Torsdammen

Fiberanslutningen nu återställd för Tsv 42-44, 46-50 och 52-56

Bahnhof har haft problem med sin leverans av tjänsten som vi har tecknat tillsammans. Problemet bestod av allt att döma av en krånglande fiberanslutning mellan huskroppen Tsv 58-62 och huskroppen Tsv 52-56. När den inaktiverades tappade alla följande huskroppar internetanslutningen som konsekvens.

Uppdatering 201115: Det verkar som om problemen har att göra med fiberanslutningen mellan switcharna i två av våra fastigheter. Vi i styrelsen startar om utrustningen vid behov under helgen. Bahnhofs tekniker kommer ut på måndag morgon för felsökning och åtgärd.

Uppdatering 201116: Vi i styrelsen jagar Bahnhof febrilt för åtgärd. Vi har ställt iordning övervakning av bredbandet i Tsv 42-huset, dvs det hus som ligger längst i kedjan av switchar. Om det fungerar bra i Tsv 42-huset fungerar bredbandet överallt.

Uppdatering 2, 201116: Bahnhof har flyttat fram tid för åtgärd till 14.00. Bahnhof kommer då att byta ut en del av utrustningen.

Uppdatering 3, 201116: Bahnhof har nu bytt ut del av utrustningen. Anslutningen ska fungera bra framöver. Till Bahnhofs försvar ska sägas att de har mycket sjukdom bland teknikerna för tillfället — dessutom håller de av naturliga skäl sig hemma vid minsta symtom.

Uppdatering 201117: Uppkopplingen fungerar visserligen i alla hus men vi har fortfarande prestandaproblem i vissa huskroppar. Bahnhof jobbar vidare med felsökning och -åtgärd under dagen.

Uppdatering 201119: Bahnhof har nu bytt ytterligare utrustning och har klarrapporterat åtgärderna.

Uppdatering 201121: Problemen har återkommit. Styrelsen felanmäler till Bahnhof.

Uppdatering 201123: Bahnhof rapporterar att de har åtgärdat problemet och att alla anläggningar är i drift.

Bahnhofs driftinformation: https://bahnhof.se/kundservice/driftinfo

Föreningens statussida: https://stats.uptimerobot.com/XnE0Msn03X

Om du har problem med uppkopplingen, ring Bahnhof på 010 – 510 00 00 och uppge ärendenummer 1083059. Supporten har öppet måndag till fredag 08-17, helgdagar 10-14:30.

Kallelse till extra föreningsstämma 2020-11-25 18.00

BRF Torsdammen håller en extra föreningsstämma onsdag 2020-11-25 klockan 18.00. 

Digital eller fysisk närvaro

På grund av extraordinära omständigheter som råder vad gäller Covid-19 så har styrelsen beslutat att erbjuda digital närvaro som förstahandsval för närvaro på extrastämman. Alla som har teknisk möjlighet ska delta online, med hänsyn till alla medlemmars hälsa. Du behöver BankID för att kunna delta digitalt. Se bifogad manual för hur du deltar online. 

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i styrelserummet vid Torsvikssvängen 52, ingång från baksidan genom cykelrummet. För närvaro på plats krävs anmälan i förväg senast 24 timmar innan stämman till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Dagordning

 • §1 Stämmans öppnande. 
 • §2 Val av stämmoordförande. 
 • §3 Val av protokollförare. 
 • §4 Godkännande av kallelsen. 
 • §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • §6 Fastställande av röstlängd. 
 • §7 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst.
 • §8 Av styrelsen till extrastämma hänskjuten motion om nya stadgar.
 • §9 Stämmans avslutande.

Motion om nya stadgar inklusive manual för medverkan

Störande grannar?

Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera störande grannar. Följande är saxat från nyhetsbrevet BRF-Nytt:

När man bor i BRF måste man acceptera ljudet av andra människor. Man måste också själv visa hänsyn. Särskilt om man bor i äldre hus där väggar och golv inte alltid är så välisolerade. Ljud från vardagslivet, enstaka festligheter och renoveringsarbeten är exempel på sådant som är normalt förekommande, liksom ljudet av spädbarnsskrik.

Aktiviteter på obekväma tider kan lätt leda till problem, ibland utan att den som orsakar dem vet om att andra blir störda. Ibland är störningarna värre och bottnar i utanförskap och kriminalitet. Då är det genast svårare.

En första åtgärd vid störningar är att prata med den som är orsak till problemet. Ett rakt möte är oftast bättre än arga lappar men många känner sig obekväma med att ringa på hos en granne och klaga. Om så är fallet kan man vända sig till styrelsen som är skyldig att ta tag i problemet. Ett sätt för styrelsen är att prata enskilt med den som orsakar störningarna, ett annat att hålla möten med både den som stör och de som drabbas.

Något som är viktigt under en process med störande grannar är att upprätta en dagbok där man antecknar vad som sker och när. Det måste finnas konkreta saker att ta upp när styrelsen ska hantera frågan. Man kan även ta hjälp utifrån.

[…]

Om störningarna fortsätter trots att man försöker lösa problemen, kan styrelsen skicka en skriftlig varning till den boende, en så kallad anmodan. Den ska även skickas till Socialtjänsten i kommunen eftersom upprepade störningar kan vara ett tecken på att någon behöver hjälp. Varningsbrevet är extra viktigt om det till sist blir aktuellt att vräka den boende och kanske till och med tvångssälja bostaden. Det är en rättslig process där underlag och dokumentation är grundläggande.

Läs mer om ämnet här: http://brf-nytt.se/storande-grannar-vad-ska-vi-gora-3.

Installation av saknade uttag pågår

Firman Klingstedt El ringer under vecka 45 och 46 upp lägenhetsinnehavare och bokar tider för åtgärd i de lägenheter som saknar Ethernet-uttag, utifrån den lista som styrelsen har upprättat.

Har du glömt att anmäla saknat uttag?

Hör av dig direkt till info@torsdammen.se, så kan du också få ditt uttag monterat utan kostnad. Vi behöver din anmälan senast 15 november 2020. Kom ihåg att du ökar både det praktiska och ekonomiska värdet på lägenheten med ett uttag för det internetabonnemang som ingår i månadsavgiften, även om du själv inte har för avsikt att använda dig av det.

Önskar du anlita elektriker/nätverkstekniker?

Om du som enskild lägenhetsinnehavare önskar dra fram eluttag eller montera en förlängningssladd för att kunna placera routern där du vill ha den – då kan vi i styrelsen varmt rekommendera Klingstedt El. De har varit väldigt bra att ha att göra med. Se http://www.klingstedt-el.se/ för kontaktuppgifter.

Teknisk förvaltning

Styrelsen har under hösten tagit in offerter från företag som erbjuder teknisk förvaltning, inklusive fastighetsskötsel samt driftoptimering av värmecentraler och ventilation. Efter konkurrensutsättning och inhämtande av referenser har styrelsen valt att anlita Nabo för föreningens tekniska förvaltning.

Från och med 201015 gäller följande kontaktuppgifter för felanmälan:

 • Felanmälan kontorstid 7.00–16.00
 • Felanmälan jour vardagar 16.00–7.00 samt helger dygnet runt
  • Telefon 010-288 00 26
  • Observera! Jourutryckning är dyrt och ska endast användas för felanmälan av akut karaktär. Varje jourutryckning debiteras föreningen med minst 4 500:-.

Behovet av teknisk förvaltning är flera, och har diskuterats i styrelsen under en lång tid. Som styrelse är vårt ansvar att se till medlemmarnas bästa, samt tillvarata våra fastigheter med största omsorg för gott underhåll och bibehållet värde under en lång tid framåt. Med en teknisk förvaltare så får vi en kunskap och kontinuitet som ser till våra fastigheters bästa samt ger oss expertis kring underhåll. En teknisk förvaltare ger oss även kontinuitet genom förändringar i styrelsens sammansättning, då den tekniska förvaltaren har koll på våra fastigheter och vilket underhåll, samt ser till att vi uppfyller alla regulatoriska krav (OVK-inspektioner, et cetera). Sedermera innebär tekniska förvaltningen att vi i styrelsen kan fokusera på långsiktigt arbete för föreningen och medlemmarnas bästa.

Vi har även valt att inkludera fastighetsskötsel i avtalet med Nabo, vilket innebär att en fastighetstekniker gör en rondering en gång varannan vecka i alla våra gemensamma utrymmen. Då kontrolleras dörrar, undercentraler, vattenmätare, lampor samt eventuella felanmälningar av medlemmar som är av icke-akut karaktär. Info om felanmälan har lämnats ut i alla brevlådor och finns även i trapphusen.

Nytt är också att underhållsplanen kommer att revideras och göras om från grunden. I och med initiering av teknisk förvaltning så har vi förhandlat oss till ett väldigt förmånligt pris för en helt ny underhållsplan. Den nya underhållsplanen kommer följas upp kontinuerligt så att vi kan prioritera underhållsinvesteringar på bästa möjliga sätt.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Torsdammen

Har din Bahnhof-anslutning inaktiverats?

Vi har fått rapporter ikväll 201008 om att vissa medlemmar har haft problem med den nya Bahnhof-anslutningen under torsdagen — men också att det har gått att få igång anslutningen igen efter en telefonkontakt med Bahnhofs support. Det verkar som om Bahnhofs system för driftsättning inte riktigt har fungerat som tänkt.

Vänd dig direkt till Bahnhof på 010–510 00 00 så hjälper de dig igång igen. De kommer förmodligen be dig uppge den så kallade Mac-adressen som är angiven på routern (raden ovanför streckkoden längst ned på etiketten). Supporten har öppet måndag till fredag 08-17, helgdagar 10-14:30.

Tips för gratis TV

Du behöver inte betala något extra för att titta på TV — om du inte behöver tillgång till en särskild betalkanal eller strömmande tjänst. Här är några tips från styrelsen.

Titta gratis på mobil, surfplatta, dator och TV via internet

Kom ihåg att du med ditt internetabonnemang som ingår i månadsavgiften till föreningen redan kan titta helt gratisSVTs hela utbud (tablå-tv eller on-demand) och delar av TV4s och Viaplays utbud via respektive bolags Play-tjänster på dator, surfplatta eller mobil. Det går också väldigt bra att använda dessa gratistjänster på TVn med hjälp av en strömmande mediaspelare som du kopplar till TVn via ett HDMI-uttag, exempelvis Google Chromecast och Apple TV. Med Chromecast använder du din mobil som fjärrkontroll för att välja och styra visningen på TVn, med Apple TV medföljer en liten fjärrkontroll.

Visste du att du dessutom kan titta gratis på kvalitetsfilm (8 filmer per månad) via tjänsten Cineasterna med hjälp av ditt bibliotekskort från Lidingö stad? Tjänsten funkar finfint med Apple TV och Chromecast.

Titta gratis på TV via digitala marknätet och bordsantenn

Du kan precis som tidigare titta helt gratis på hela det digitala fria TV-utbudet (alla SVT-kanaler, TV4, TV6 mfl) från Boxer med en enkel bordsantenn och en DVB-T-mottagare. Om du har en relativt modern TV har den sannolikt redan en inbyggd DVB-T-mottagare. Om inte säljer till exempel Kjell & Company en DVB-T-mottagare från Luxorparts (kostar cirka 500:-).

Titta på betal-TV på mobil, surfplatta, dator och TV via internet

Om du vill ha tillgång till en eller flera betalkanaler kan du teckna ett kanalpaket från Bahnhof.

Dessutom finns förstås alla populära strömmande betaltjänster som Netflix, Viaplay, HBO Nordic, Cmore, Google Play Filmer med flera, som du kommer åt via internetuppkopplingen från Bahnhof som du redan har. Även dessa fungerar att använda på TVn med mediaspelare som exempelvis Chromecast.

Titta på betal-TV via digitala marknätet

Du kan också titta på betalkanaler via en DVB-T-mottagare och en bordsantenn via Boxer.

Vad gäller för ComHem då?

Det går utmärkt att rent praktiskt fortsätta använda ComHems tjänster, men se då till att du inte betalar för något (internet och/eller TV-kanaler) som du redan har eller kan skaffa billigare på annat sätt. Föreningens avtal med ComHem löper ut 2025-12-31.

Tips för routerinstallation

Här är några populära återförsäljare av nätverkssladdar i olika längder, för dig som vill placera Bahnhof-routern optimalt i lägenheten.

Man kan placera routern på olika sätt. Vissa har dragit in en nätverkssladd till vardagsrummet. Det går att göra utmed taket. Andra har dragit fram el till det befintliga nätverksuttaget och placerat sin router på en hylla ovanför dörren. 7 mm är en bra storlek på spikklammer för att fästa en nätverkskabel exempelvis utmed en golvsockel eller på väggen upp mot taket. I många lägenheter finns det också en färdigmonterad kabelränna i plast in till vardagsrummet (som ComHem har satt in). Det går utmärkt att förlägga nätverkssladden i den — då blir installationen mycket enkel!

För att underlätta för den som vill ha hjälp att montera ett extra eluttag eller att dra en nätverkssladd i lägenheten kommer vi snart lägga upp tips på bra hantverkare här.