Driftsstörning Comhem

Meddelande från Staffan på Patriam inkom idag:

Skriver till dig då jag tror att Brf Tordammen berördes av gårdagens incident. Jag fock information nu om att en ledning tillhörande ComHem klipptes av i samband med rivningen igår. Jag har också förstått att den nu r temporärt lagad.

Ledningen är inte utmärkt på ledningkartan och det finns heller inte något ledningsservitut för den eller något avtal med Com Hem om rätt att ha den genom vår fastighet varför jag inte kan klandra Serneke att de har klippt av den. De har haft kontakt med samtliga andra officiella  ledningsägare och hanterat detta rörande rivningen.

Serneke har nu kontaktat ComHem för att se till att de drar om sin ledning.

Stockholm Exergi informerar om möjliga störningar för fjärrvärmen

6/9 -10/9 utför Stockholm Exergi ett underhållsarbete på Lidingös fjärrvärmenät. Under arbetet kan det uppstå leveranstörningar på fjärrvärmen. Stockholm Exergi har förberett ersättningsproduktion i form av mobila värmepannor om det skulle bli större störningar. Som fjärrvärmekund brukar detta inte märkas av, men varmvattnet kan tillfälligt bli en smula svalare.

Träff med Patriam 24/8 16.00

Nu på tisdag den 24 augusti kl 16.00 finns företrädare för Patriam på plats vid rivningsplatsen framför Torsvikssvängen 64–68 för att berätta mer om planerna för rivningsarbetet av skorstenen och huskroppen bredvid den, liksom om planerna för det nya huset. Ta chansen att ställa frågor och få veta mer!

Planerat avbrott varmvatten onsdag 30/6

Information från Stockholm Exergi:

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i :
Kv. Stenbrottet, Torselden, Torsviggen, Torsborgen och Torsklinten – Lidingö

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden från 2021-06-30 08:00 till 2021-06-30 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Protokoll årsstämma 2021

Styrelsen tackar för uppslutningen och de konstruktiva meningsutbytena på den digitala stämman!

Vi blev 4 medlemmar som närvarade på plats i styrelserummet, 4 medlemmar vars röster företräddes med fullmakt och 17 medlemmar som närvarade digitalt via Teams och Fastums röstningsplattform.

Det digitalt signerade protokollet från stämman 2021 finns anslaget på hemsidan samt i alla trappuppgångar.

Den nya styrelsen konstituerar sig vid ett första möte i juni, innan semestrarna tar vid. Sedan påbörjar styrelsen det nya styrelseåret på allvar i augusti.

Glad sommar till alla medlemmar! ⛅

Kallelse till stämma 2021

Varmt välkommen till BRF Torsdammens föreningsstämma tors 3 juni kl 17.30. 

Närvara digitalt, fysiskt eller med fullmakt

På grund av covid-19 har styrelsen beslutat att erbjuda digital närvaro som förstahandsval för årets stämma. Alla som har teknisk möjlighet ska delta online, med hänsyn till alla medlemmars hälsa. Logga in på www.fastumdirekt.se och anmäl dig genom att ange din mailadress senast 2 juni på ”Mina sidor”, knappen ”Digital årsstämma”. Signera med Bank-ID. Cirka 2 timmar innan stämman får du en länk som du använder för att gå in på den digitala stämman.

Instruktion för digital närvaro (PDF)

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i styrelserummet vid Torsvikssvängen 52, ingång från baksidan genom cykelrummet. För närvaro på plats krävs anmälan i förväg senast 24 timmar innan stämman till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Om du inte kan närvara alls – lämna en fullmakt till någon som ska delta i stämman! Använd gärna bilagd fullmaktsblankett (PDF). Det är mycket viktigt att din röst bli hörd!

Dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande. 
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 
 4. Godkännande av dagordningen. 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (PDF). 
 9. Föredragning av revisorns berättelse (PDF). 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33 §. 
  1. Motion om fastställande av reviderade stadgar (PDF).
  2. Motion om installation av laddbox i garage (PDF).
 18. Stämmans avslutande.